Διευκόλυνση στις επιχειρήσεις εντός της Ενιαίας Αγοράς της ΕΕ

Το Συμβούλιο της ΕΕ έδωσε οδηγία που θα τεθεί σε ισχύ ύστερα από τη δημοσίευση στην επίσημη εφημερίδα της ΕΕ. Σύμφωνα με την οδηγία θα δοθεί τέλος στα εμπόδια όσον αφορά την ελευθερία εγκατάστασης των επιχειρήσεων εντός της Ενιαίας Αγοράς που προσφέρει η ΕΕ. Όπως ανακοινώθηκε στο δελτίο τύπου του Συμβουλίου της ΕΕ:

Οι νέοι κανόνες προβλέπουν συνολικές διαδικασίες για τις διασυνοριακές μετατροπές και διασπάσεις, καθώς και συμπληρωματικά μέτρα για τις διασυνοριακές συγχωνεύσεις εταιριών περιορισμένης ευθύνης που είναι εγκατεστημένες σε κράτος μέλος της ΕΕ. Περιλαμβάνουν επίσης και άλλες απλουστεύσεις που θα ισχύουν και για τις τρεις περιπτώσεις. Συγκεκριμένα, περιλαμβάνουν τη δυνατότητα επίσπευσης της διαδικασίας με άρση της υποχρέωσης υποβολής έκθεσης προς τους εταίρους και το προσωπικό σε περίπτωση που οι μέτοχοι συμφωνούν να παραιτηθούν από την απαίτηση αυτή ή αν η εταιρία ή τυχόν θυγατρικές της δεν απασχολούν εργαζομένους.

Αφού τεθεί σε ισχύ η οδηγία, τα κράτη-μέλη θα έχουν ένα περιθώριο 36 μηνών προκειμένου να εγκριθούν τα μέτρα που είναι καθοριστικά για την ορθή εφαρμογή της.

Πηγή: https://www.consilium.europa.eu/en/

Επικαιρότητα-Νέα-Ειδήσεις!