Τι πρέπει να προσέξουμε στις ηλεκτρονικές πληρωμές το 2020;

Για το νέο έτος 2020 οι φορολογούμενοι πρέπει να είναι πιο προσεχτικοί και ενήμεροι όσον αφορά τις ηλεκτρονικές τους πληρωμές.

Πιο συγκεκριμένα στα πλαίσια του Νόμου 4646/2019 παρατηρούνται τα εξής:

Το απαιτούμενο ποσό δαπανών με ηλεκτρονικά μέσα πληρωμής (όπως π.χ. κάρτες) για κάθε φορολογικό έτος ορίζεται σε ποσοστό 30% του πραγματικού εισοδήματος που προέρχεται από μισθωτή εργασία, συντάξεις και επιχειρηματική δραστηριότητα και μέχρι 20.000 ευρώ δαπανών.

Αν διαπιστωθεί θετική διαφορά μεταξύ του απαιτούμενου και του δηλωθέντος ποσού δαπανών με ηλεκτρονικά μέσα πληρωμής, τότε η διαφορά πολλαπλασιάζεται με συντελεστή 22% που θα παρακρατείται στο φορολογητέο εισόδημα.

Οι ομάδες δαπανών που γίνονται αποδεκτές προκειμένου να «χτιστεί» το όριο του 30% βασίζονται στις ακόλουθες ομάδες του δείκτη τιμών καταναλωτή της ΕΛ.ΣΤΑΤ.:

Διατροφή και μη αλκοολούχα ποτά

Αλκοολούχα ποτά και καπνός

Ένδυση και υπόδηση

Στέγαση, εξαιρουμένων των ενοικίων

Διαρκή αγαθά, είδη νοικοκυριού και υπηρεσίες

Υγεία

Μεταφορές, εξαιρουμένης της δαπάνης για τέλη κυκλοφορίας και της αγοράς οχημάτων, πλην των ποδηλάτων

Επικοινωνίες

Αναψυχή, πολιτιστικές δραστηριότητες, εξαιρουμένης της αγοράς σκαφών, αεροπλάνων και αεροσκαφών

Εκπαίδευση

Ξενοδοχεία, καφέ, εστιατόρια

Άλλα αγαθά και υπηρεσίες

Εξαίρεση από το απαιτούμενο ποσό δαπανών με ηλεκτρονικά μέσα δικαιούνται οι παρακάτω:

Φορολογούμενοι που έχουν συμπληρώσει το εβδομηκοστό (70ό) έτος της ηλικίας τους.

Άτομα με ποσοστό αναπηρίας ογδόντα τοις εκατό (80%) και άνω.

Όσοι βρίσκονται σε δικαστική συμπαράσταση.

Οι φορολογικοί κάτοικοι αλλοδαπής, που υποχρεούνται σε υποβολή δήλωσης στην Ελλάδα.

Δημόσιοι λειτουργοί και δημόσιοι υπάλληλοι που υπηρετούν στην αλλοδαπή, καθώς και φορολογικοί κάτοικοι Ελλάδας που διαβιούν ή εργάζονται στην αλλοδαπή.

Ανήλικοι που υποχρεούνται σε υποβολή δήλωσης φορολογίας εισοδήματος.

Oι υπηρετούντες την υποχρεωτική στρατιωτική τους θητεία.

Φορολογούμενοι που κατοικούν μόνιμα σε χωριά με πληθυσμό έως 500 κατοίκους και σε νησιά με πληθυσμό κάτω των 3.100 κατοίκων, σύμφωνα με την τελευταία απογραφή, εκτός αν πρόκειται για τουριστικούς τόπους. Ως τουριστικοί τόποι ορίζονται όσοι περιλαμβάνονται στο π.δ. 899/1976, όπως τροποποιήθηκε με το π.δ. 664/1977.

Οι φορολογούμενοι που είναι δικαιούχοι Κοινωνικού Εισοδήματος Αλληλεγγύης (ΚΕΑ).

Oι φορολογούμενοι που βρίσκονται σε κατάσταση μακροχρόνιας νοσηλείας πέραν των 6 μηνών.

Όσοι διαμένουν σε οίκο ευγηρίας και σε ψυχιατρικό κατάστημα.

Οι φυλακισμένοι.

*Το παρόν άρθρο αποτελεί απλούστευση και περίληψη του Νόμου. Για αναλυτικές πληροφορίες ρωτήστε λογιστή ή διαβάστε το Νόμο.

Επικαιρότητα-Νέα-Ειδήσεις!