Η εξέλιξη των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας στην Ελλάδα

Η εξάντληση των κοιτασμάτων των συμβατικών καυσίμων του πλανήτη σε συνδυασμό με τη διαρκώς αυξανόμενη ζήτηση ενέργειας και τη σταδιακή επιδείνωση  των περιβαλλοντικών συνθηκών οδήγησε τις σύγχρονες κοινωνίες να στραφούν προς την αξιοποίηση των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας. Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (Α.Π.Ε.) είναι οι φυσικοί διαθέσιμοι πόροι-πηγές ενέργειας που υπάρχουν εν αφθονία στο φυσικό περιβάλλον. Δηλαδή, δεν εξαντλούνται, αλλά διαρκώς ανανεώνονται και τείνουν να μετατρέπονται σε ηλεκτρική ή θερμική ενέργεια, όπως είναι ο ήλιος, ο άνεμος, η βιομάζα κ.λπ.

Η Ελλάδα εμφανίζει υψηλή ενεργητικότητα για αξιοποίηση των τεχνολογιών Α.Π.Ε. σε όλους τους τομείς τελικής κατανάλωσης, καθώς και παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας. Γίνεται προσπάθεια η ενεργητικότητα αυτή για ηλεκτροπαραγωγή, τα τελευταία χρόνια και κυρίως από το 2006 και μετά, να αξιοποιηθεί με το βέλτιστο τρόπο υιοθετώντας μια σειρά από αλλαγές στο θεσμικό πλαίσιο αδειοδότησης και χρήσης συστημάτων Α.Π.Ε., αλλά και με τη παράλληλη χρήση επενδύσεων.

Ιδιαίτερη έμφαση έχει δοθεί σε τεχνολογίες με υψηλό βαθμό εμπορικής ωριμότητας (π.χ. αιολικά πάρκα, φωτοβολταϊκά, βιομάζα), οι οποίες έχουν προσελκύσει και υψηλό επενδυτικό ενδιαφέρον. Η αξιοποίηση της ηλιακής ενέργειας κυρίως μέσω Φ/Β έχει γνωρίσει αυξημένο επενδυτικό ενδιαφέρον.

Στάσιμος παραμένει ο ρυθμός ανάπτυξης των Α.Π.Ε., παρά το επενδυτικό ενδιαφέρον που έχουν αποκομίσει, λόγω κυρίως της αργοπορίας των νομοθετικών πλαισίων που τις αφορούσαν. Καθώς και εξαιτίας της αβεβαιότητας των επενδυτών για τη βιωσιμότητα του μηχανισμού στήριξης των Α.Π.Ε.

Για αυτόν τον λόγο, τα τελευταία χρόνια έχουν τεθεί σε αναθεώρηση τα νομικά  πλαίσια, προκειμένου οι αδειοδοτήσεις να λαμβάνονται έγκαιρα. Ακόμη, έχει εντατικοποιηθεί η συνεργασία της Ελλάδας με την Ε.Ε., ώστε να αυξηθεί η επενδυτική εμπιστοσύνη για έργα Α.Π.Ε. στην Ελλάδα.

Αντίθετα προς το ενδιαφέρον και την υποστήριξη σε θεσμικό επίπεδο των έργων Α.Π.Ε. για ηλεκτροπαραγωγή, η συνεισφορά των Α.Π.Ε. στη θερμική ενέργεια και στις μεταφορές με τη χρήση βιοκαυσίμων παραμένει σχετικά χαμηλή λόγω της έλλειψης χρηματοδοτικών μηχανισμών.

Η χρήση της τεχνολογίας των Α.Π.Ε.  δημιουργεί ένα νέο κλάδο στην οικονομία, την πράσινη οικονομία ή green economy. Η πράσινη οικονομία αφορά κάθε οικονομική δραστηριότητα η οποία σχετίζεται με τη μείωση της χρήσεως των ορυκτών καυσίμων, τη μείωση της μόλυνσης και των εκπομπών των αέριων του θερμοκηπίου και την ανακύκλωση υλικών και την ανάπτυξη των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.

Μέσα από τη πράσινη οικονομία αναδύεται και αναπτύσσεται η πράσινη επιχειρηματικότητα. Πρόκειται για μία αναδυόμενη μορφή οικονομικής δραστηριότητας που βασίζεται ειδικότερα σε ζωτικές ανάγκες που έχουν σχέση με τη ποιότητα ζωής και του περιβάλλοντος, που αποτελεί ένα επιχειρηματικό κλάδο με μεγάλο εύρος (π.χ. βιολογικά προϊόντα).

Στην Ελλάδα, η πράσινη οικονομία και κατ’ επέκταση η πράσινη επιχειρηματικότητα, ωφελείται λόγω της γεωγραφικής θέσης που κατέχει η χώρα, καθώς και του πλούσιου φυσικού πλούτου που έχει. Τέλος, διαθέτει πλεονέκτημα συγκριτικά με άλλες χώρες σε ό,τι αφορά τις αειφορικές μορφές ενέργειας και ιδιαίτερα την ηλιακή και την αιολική.

Επιμέλεια κειμένου: Ευγενία Κελαράκου

Πηγές:

http://www.cres.gr/cres/index.html

http://www.lagie.gr/

Είμαι απόφοιτος της σχολής Διοίκησης Επιχειρήσεων και Οργανισμών – Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Εκτός από το αντικείμενο το οποίο έχω σπουδάσει και θα παρουσιάσω εκτενέστερα μέσα από την αρθρογραφία, ενδιαφέρομαι για το άτομο ως υπαρκτό ον και ό,τι διαμορφώνεται γύρω από αυτό το πλαίσιο. Επιπλέον, μ’ ευχαριστεί να ακούω μουσική και να ταξιδεύω, γνωρίζοντας έτσι νέα άτομα και διαφορετικές κουλτούρες. Στόχος μου μέσα από τη συγγραφή άρθρων είναι να μοιραστώ τις ιδέες και εμπειρίες μου. Ειδικότερα να αναζητώ συνέχεια τα «θέλω» μου και κατ’ επέκταση τα «θέλω» των αναγνωστών.