Αρχές Οκτώβρη έρχονται οι 100.000 νέες θέσεις εργασίας

Με τροπολογία που κατατέθηκε στο νομοσχέδιο «Αναμόρφωση θεσμικού πλαισίου των αρχαιρεσιών των αθλητικών φορέων, διακρινόμενοι συνοδοί αθλητών ΑμεΑ, σύσταση Εθνικής Πλατφόρμας Αθλητικής Ακεραιότητας, Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή (Ε.Ο.Ε), Ελληνική Παραολυμπιακή Επιτροπή (Ε.Π.Ε.) και άλλες διατάξεις», θεσπίζεται ανοιχτό πρόγραμμα του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων για τη δημιουργία εκατό χιλιάδων (100.000) νέων θέσεων εργασίας, το οποίο ξεκινάει 01/10/20 και ισχύει μέχρι εξαντλήσεως των επιδοτούμενων θέσεων εργασίας.

Οι νέες συμβάσεις εργασίας 6μηνης διάρκειας αφορούν κάθε είδους επιχείρηση – εργοδότη και είναι επιπρόσθετες σε σχέση προς τις υφιστάμενες θέσεις εργασίας κατά την ημερομηνία δημοσίευσης του υπό ψήφιση νομοσχεδίου.

Το σύνολο των ασφαλιστικών εισφορών εργαζομένου και εργοδότη, ανεξαρτήτως του ύψους του καθαρού μηνιαίου μισθού, καθώς και οι αναλογούσες ασφαλιστικές εισφορές σε δώρα και επίδομα αδείας, καταβάλλονται μετά την υποβολή από την επιχείρηση – εργοδότη της σχετικής Αναλυτικής Περιοδικής Δήλωσης (ΑΠΔ), από το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, με πόρους του κρατικού προϋπολογισμού.

Προβλέπεται ότι σε περίπτωση που η νέα πρόσληψη αφορά μακροχρόνια άνεργο εγγεγραμμένο στον Οργανισμό Ασφάλισης Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ), η νέα πρόσληψη επιδοτείται πέραν των ανωτέρω και με διακόσια (200) ευρώ επί του καθαρού μηνιαίου μισθού.

Παρέχεται η δυνατότητα διατήρησης των θέσεων εργασίας μετά το πέρας του προγράμματος με μετακύλιση του ασφαλιστικού κόστους στους εργοδότες-επιχειρήσεις.

Ορίζεται ότι οι επιχειρήσεις που εντάσσουν τους εργαζομένους τους στο νέο πρόγραμμα επιδότησης θέσεων εργασίας δεν μπορούν να τοποθετήσουν τους ίδιους εργαζόμενους στο πρόγραμμα «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ», ούτε να αναστείλουν τις σχετικές συμβάσεις εργασίας τους.

Καθορίζονται οι προϋποθέσεις ένταξης επιχειρήσεων στο πρόγραμμα επιδότησης θέσεων εργασίας καθώς και οι κυρώσεις που δύναται να επιβληθούν στις επιχειρήσεις- εργοδότες που κατόπιν διασταυρώσεων προκύψει ότι δεν πληρούν τις ανωτέρω προϋποθέσεις υπαγωγής.

17/09/20

Επικαιρότητα-Νέα-Ειδήσεις!