Εγκρίθηκε το SURE ύψους 100 δις για μετριασμό της ανεργίας!

Το Συμβούλιο θέσπισε το SURE, ένα προσωρινό μέσο που θα χορηγήσει στα κράτη μέλη μέχρι και 100 δισ. € σε δάνεια με ευνοϊκούς όρους. Tα κράτη μέλη μπορούν να ζητήσουν χρηματοδοτική στήριξη από την Ε.Ε. ώστε να χρηματοδοτήσουν τις απρόβλεπτες και σοβαρές αυξήσεις των δημόσιων δαπανών τους, από την 1η Φεβρουαρίου 2020, που οφείλονται στην εφαρμογή εθνικών συστημάτων μειωμένου ωραρίου εργασίας και παρεμφερών μέτρων, και για τους αυτοαπασχολούμενους, ή μέτρων σχετικά με την υγεία, ιδίως στους χώρους εργασίας, που ελήφθησαν για την αντιμετώπιση της κρίσης.

Προκειμένου να χορηγήσει χρηματοδοτική συνδρομή με ευνοϊκούς όρους στα κράτη μέλη που τη ζητούν, η Επιτροπή θα συγκεντρώσει κεφάλαια από τις διεθνείς κεφαλαιαγορές εξ ονόματος της Ε.Ε. Τα δάνεια του SURE θα στηρίζονται από τον προϋπολογισμό της ΕΕ και από εγγυήσεις των κρατών μελών, ανάλογα με το μερίδιό τους στο ΑΕΕ της ΕΕ. Το σύνολο των εγγυήσεων θα ανέλθει σε 25 δισ. €.

Αν και όλα τα κράτη μέλη θα μπορούν να κάνουν χρήση του μέσου, το SURE θα αποτελέσει κυρίως σημαντικό δίχτυ ασφαλείας για τους εργαζόμενους των κρατών οι οικονομίες των οποίων έχουν υποστεί τις μεγαλύτερες απώλειες. Κατά το τυπικό, η χρηματοδοτική συνδρομή θα χορηγηθεί με απόφαση που θα εκδώσει το Συμβούλιο μετά από πρόταση της Επιτροπής.

Το SURE θα είναι διαθέσιμο όταν όλα τα κράτη μέλη θα έχουν παράσχει τις εγγυήσεις τους και θα είναι λειτουργικό έως τις 31 Δεκεμβρίου 2022. Μετά από πρόταση της Επιτροπής, το Συμβούλιο μπορεί να αποφασίσει να παρατείνει την ισχύ του μέσου, για ένα ακόμη εξάμηνο κάθε φορά, εάν εξακολουθούν να υφίστανται σοβαρές οικονομικές διαταραχές εξαιτίας της πανδημίας COVID-19.

Πηγή: Συμβούλιο της Ε.Ε. – 19/05/20

Επικαιρότητα-Νέα-Ειδήσεις!