Επέκταση στα 800 ευρώ – ποιοι τα δικαιούνται

Η αποζημίωση ειδικού σκοπού ύψους 800 ευρώ επεκτείνεται σε περισσότερες κατηγορίες και αυτή τη φορά αφορά επιχειρήσεις, αυτοαπασχολούμενους, ελεύθερους επαγγελματίες.

Συγκεκριμένα, δικαιούχοι της αποζημίωσης ειδικού σκοπού είναι οι ελεύθεροι επαγγελματίες και οι αυτοαπασχολούμενοι, όπως αυτοί ορίζονται στο άρθρο 2 του ν. 4387/2016 (Α’85), όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 22 του ν. 4670/2020 (Α’ 43), οι ιδιοκτήτες ατομικών επιχειρήσεων, καθώς και επιχειρήσεων με τη μορφή ομόρρυθμων, ετερόρρυθμων, περιορισμένης ευθύνης εταιρειών και ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών (ΙΚΕ), εκτός των ανωνύμων εταιρειών, οι οποίες δεν απασχολούν εργαζόμενους ή απασχολούν μέχρι και πέντε (5) εργαζόμενους, έχουν την έδρα τους ή μόνιμη εγκατάσταση στην Ελλάδα.

Ανάμεσα στις προϋποθέσεις δικαιώματος των 800 ευρώ, είναι η επιχείρηση να έχει υποβάλει μέχρι και την 20η Μαρτίου 2020 δήλωση φορολογίας εισοδήματος του φορολογικού έτους 2018, με ποσό ακαθαρίστων εσόδων (κωδ. 047 της δήλωσης Ε3) μεγαλύτερο του μηδενός, να μην είναι σε αδράνεια από την 1η Απριλίου 2019 και μετά κ.λπ.

Έχει αναρτηθεί πίνακας με τον Κωδικό Αριθμό Δραστηριότητας (ΚΑΔ) των κλάδων που πλήττονται και δικαιούνται τα 800 ευρώ.

Πηγή: 39162 ΕΞ 2020, Αποζημίωση ειδικού σκοπού για την ενίσχυση επιχειρήσεων, λόγω της εμφάνισης και διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19

23/04/20

Επικαιρότητα-Νέα-Ειδήσεις!