ΣΕΒ: Πώς έρχεται το «brain gain»;

Ο Σύνδεσμος Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών τονίζει ότι την περίοδο 2008-2017 η Ελλάδα έχασε ένα σημαντικό ποσοστό του εργατικού της δυναμικού που αντιστοιχεί στο 4,6% του συνολικού πληθυσμού της χώρας. Πρόκειται για περίπου 500.000 Έλληνες με το 51,4% να βρίσκεται στο διάστημα ηλικιών 25-44.

Το brain drain είναι μια σημαντική συνέπεια της οικονομικής κρίσης, αλλά δεν ευθύνεται αποκλειστικά η κρίση γι’ αυτό. Πρόκειται για διάφορες διαρθρωτικές και παραγωγικές αδυναμίες της ελληνικής οικονομίας που στέκονται εμπόδιο στη δημιουργία ποιοτικών και καλά αμειβομένων θέσεων εργασίας υψηλής εξειδίκευσης (π.χ. έλλειψη αξιοκρατίας, κακό εργασιακό περιβάλλον κ.λπ.). Έτσι, υπάρχει ο κίνδυνος να μετατραπεί η οικονομία της Ελλάδας σε ένα «φαύλο κύκλο περιορισμένης παραγωγικής βάσης, χαμηλής προστιθέμενης αξίας, χαμηλών ειδικοτήτων και χαμηλών μισθών».

Σύμφωνα με το ΣΕΒ, προτείνονται παρεμβάσεις δύο επιπέδων. Το πρώτο αφορά την αναβάθμιση των παραγωγικών δυνατοτήτων της Ελλάδας μέσω της ενδυνάμωσης των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων, την αύξηση της συμβολής της βιομηχανίας στο ΑΕΠ, τις σύγχρονες γνώσεις και δεξιότητες και φυσικά τον ψηφιακό μετασχηματισμό.

Το δεύτερο επίπεδο είναι ένα σχέδιο με 5 βασικούς πυλώνες, που αφορούν διάφορες δράσεις ώστε να επιστρέψει το εξειδικευμένο ελληνικό εργατικό δυναμικό, να αποτραπούν σημαντικές εκροές ανθρώπινου δυναμικού, να μειωθεί το υψηλό μη μισθολογικό κόστος, να γίνει διασύνδεση με την εγχώρια επιχειρηματική και ερευνητική κοινότητα και να δημιουργηθεί ένας μόνιμος μηχανισμός παρακολούθησης για το brain drain.

Επίσης, ο ΣΕΒ θεωρεί πως η ανάσχεση του brain drain και των όσων αρνητικών συνεπάγεται, πρέπει να αποτελεί εθνικό στόχο και να συντονιστούν όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς.

Πηγή: ΣΕΒ

Επικαιρότητα-Νέα-Ειδήσεις!