Τέλος στους όρθιους θεατές τον Αύγουστο – πρόστιμο στους παραβάτες

Σύμφωνα με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Προστασίας του Πολίτη, Παιδείας και Θρησκευμάτων, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας, Πολιτισμού και Αθλητισμού, Εσωτερικών, Υποδομών και Μεταφορών και Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής αποφασίζεται:

Η αναστολή της διενέργειας ζωντανών θεαμάτων και ακροαμάτων με όρθιους θεατές, όπως προβλέπεται στο άρθρο 1 της υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π.οικ.48976/31.7.2020 κοινής υπουργικής απόφασης (Β’ 3165), επεκτείνεται σε πάσης φύσεως πολιτιστικές, ψυχαγωγικές ή συναφείς εκδηλώσεις, καθώς και σε εκδηλώσεις διασκέδασης, στο σύνολο της Επικράτειας από τη δημοσίευση της παρούσας και έως τις 31 Αυγούστου 2020. Ως προς τη διενέργεια ζωντανών θεαμάτων και ακροαμάτων η αναστολή του πρώτου εδαφίου καταλαμβάνει μόνο τους θεατές και όχι τους συντελεστές και τους εργαζόμενους για την πραγματοποίηση αυτών. Ως προς τις λοιπές εκδηλώσεις διασκέδασης και ψυχαγωγίας η ίδια αναστολή καταλαμβάνει τους συμμετέχοντες και όχι τους εργαζόμενους για την πραγματοποίηση αυτών.

Σε περίπτωση παραβίασης της παρούσας επιβάλλονται οι ακόλουθες κυρώσεις:

α) Στα φυσικά πρόσωπα που παρακολουθούν θεάματα, ακροάματα και άλλες εκδηλώσεις ή συμμετέχουν σε αυτές, κατά περίπτωση, επιβάλλεται για κάθε παράβαση, με αιτιολογημένη πράξη της αρμόδιας αρχής, διοικητικό πρόστιμο εκατόν πενήντα (150) ευρώ.

β) Στις επιχειρήσεις που διοργανώνουν θεάματα, ακροάματα και άλλες εκδηλώσεις επιβάλλεται, με αιτιολογημένη πράξη της αρμόδιας αρχής, για την πρώτη παράβαση διοικητικό πρόστιμο τριών χιλιάδων (3.000) ευρώ και για τη δεύτερη παράβαση διοικητικό πρόστιμο πέντε χιλιάδων (5.000) ευρώ και αναστολή λειτουργίας για δεκαπέντε (15) ημερολογιακές ημέρες.

γ) Στην περίπτωση φυσικών προσώπων που διοργανώνουν θεάματα, ακροάματα και άλλες εκδηλώσεις επιβάλλεται, με αιτιολογημένη πράξη της αρμόδιας αρχής, για την πρώτη παράβαση διοικητικό πρόστιμο τριών χιλιάδων (3.000) ευρώ και για τη δεύτερη παράβαση διοικητικό πρόστιμο πέντε χιλιάδων (5.000) ευρώ.

Επικαιρότητα-Νέα-Ειδήσεις!