Την Παρασκευή καταβάλλεται η αποζημίωση ειδικού σκοπού – ενίσχυση βραχυχρόνιας εργασίας

Η μεταφορά πίστωσης ποσού ύψους 203.735.184,67 € εγκρίθηκε από τον Ε.Φ. 1033-501-0000000, ΑΛΕ 2310989899 οικ. έτους 2020, για 328.360 δικαιούχους, που αφορούν, αναλυτικά:

α) σε αναστολές συμβάσεων εργασίας εργαζομένων κατά τον μήνα Νοέμβριο, προκειμένου για την πληρωμή αποζημίωσης ειδικού σκοπού ύψους εκατόν ογδόντα οκτώ εκατομμυρίων τριακοσίων έξι χιλιάδων εξακοσίων τριάντα πέντε ευρώ (188.306.635,00€) στους δικαιούχους, το σύνολο των οποίων ανέρχεται στους διακόσιους εβδομήντα επτά χιλιάδες εννιακόσιους ενενήντα εννέα (277.999).

β) Σε μονομερείς υπεύθυνες δηλώσεις των εργαζομένων με δικαίωμα υποχρεωτικής επαναπρόσληψης σε επιχειρήσεις-εργοδότες κύριων και μη κύριων ξενοδοχειακών και τουριστικών καταλυμάτων, καθώς σε επιχειρήσεις-εργοδότες τουριστικών λεωφορείων, προκειμένου για την πληρωμή αποζημίωσης ειδικού σκοπού ύψους τριών εκατομμυρίων εξακοσίων δώδεκα χιλιάδων εβδομήντα οκτώ ευρώ (3.612.078,00 €) στους δικαιούχους, το σύνολο των οποίων ανέρχεται στους επτά χιλιάδες επτακοσίους δεκαοκτώ (7.718).

γ) Σε μονομερείς υπεύθυνες δηλώσεις των επαγγελματιών της τέχνης και του πολιτισμού, ξεναγών και τουριστικών συνοδών, προκειμένου για την πληρωμή αποζημίωσης ειδικού σκοπού ύψους ενός εκατομμυρίου εκατόν ογδόντα οκτώ χιλιάδων τετρακοσίων σαράντα τεσσάρων ευρώ (1.188.444,00 €) στους δικαιούχους, το σύνολο των οποίων ανέρχεται στους δύο χιλιάδες διακοσίους σαράντα δύο (2.242).

δ) Σε εργαζομένους ενταγμένους στον Μηχανισμό ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ για τον μήνα Οκτώβριο, προκειμένου για την πληρωμή της οικονομικής ενίσχυσης βραχυχρόνιας εργασίας ύψους δέκα εκατομμυρίων εξακοσίων είκοσι οκτώ χιλιάδων είκοσι επτά ευρώ και εξήντα επτά λεπτών (10.628.027,67 €) στους δικαιούχους, το σύνολο των οποίων ανέρχεται στους σαράντα χιλιάδες τετρακόσιους ένας (40.401).

26/11/20 – Υπουργείο Εργασίας

Επικαιρότητα-Νέα-Ειδήσεις!