Παρατείνεται η εκπτωτική περίοδος μέχρι τέλος Μαρτίου

Ανακοινώθηκε επίσημα η παράταση διάρκειας της πρώτης τακτικής εκπτωτικής περιόδου του έτους 2021. Πρόκειται για μια απόφαση που είχε ήδη αναφερθεί τις προηγούμενες μέρες. Συγκεκριμένα η απόφαση αναφέρει:

Εξαιρετικά για το έτος 2021, η τακτική εκπτωτική περίοδος της υποπερ. (αα), της περ. (α) «Τακτικές εκπτώσεις» της παρ. 1 του δέκατου πέμπτου άρθρου του ν 4177/2013 «Κανόνες ρύθμισης της αγοράς προϊόντων και της παροχής υπηρεσιών και άλλες διατάξεις» (Α’ 173), παρατείνεται έως και την Τετάρτη, 31 Μαρτίου 2021.

Υπενθυμίζουμε ότι ο νόμος αναφέρει ως τακτικές και ενδιάμεσες εκπτωτικές περίοδους, τις εξής:
α) τακτικές εκπτώσεις:
αα) από τη δεύτερη Δευτέρα του Ιανουαρίου μέχρι το τέλος του Φεβρουάριου και
αβ) από τη δεύτερη Δευτέρα του Ιουλίου μέχρι το τέλος του Αυγούστου,
β) ενδιάμεσες εκπτωτικές περίοδοι:
βα) το πρώτο δεκαπενθήμερο του Μαΐου και
ββ) το πρώτο δεκαπενθήμερο του Νοεμβρίου.

Πηγή: Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων

Επικαιρότητα-Νέα-Ειδήσεις!